5 ESSENTIAL ELEMENTS FOR หุ้นฮาลาล

5 Essential Elements For หุ้นฮาลาล

5 Essential Elements For หุ้นฮาลาล

Blog Article

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการชะรีอะฮ์มีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน หากบริษัทจดทะเบียนใดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจหลัก บริษัทลูกหรือบริษัทร่วมทุน มีสัดส่วนรายได้ต้องห้ามหรือรายได้ดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางชะรีอะฮ์ ก็จะพิจารณานำออกจากกลุ่มหุ้นฮาลาล และในทางตรงข้ามหากบริษัทจดทะเบียนใดมีการปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจหลักของกิจการ รายได้หรือกำไรเข้ามาอยู่ในหลักเกณฑ์ชะรีอะฮ์ก็จะถูกนำกลับเข้ามาพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มหุ้นฮาลาลได้เช่นกัน

ชีวิตของมนุษย์ทุกคนในปัจจุบันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆ ทอง ๆ ทั้งในเรื่องการทำงาน การออม การใช้จ่าย จะเห็นได้ว่าไม่มีใครหลีกหนีเรื่องนี้พ้น ดังนั้นที่มาของเงินหรือรายได้ ก็จะต้องเป็นเงินที่ฮาลาล เช่นเดียวกับเมื่อเราจะทานอาหารก็จะต้องเลือกอาหารฮาลาลเช่นกัน เพื่อไม่เกิดความฮารอม(บาป) กับชีวิตและทรัพย์สินของเราและครอบครัว ยกตัวอย่างการลงทุนแบบง่ายๆ เช่น หากเราฝากเงินกับธนาคารอิสลามหรือสหกรณ์อิสลาม ผลตอบแทนของเงินฝากก็ย่อมฮาลาลสำหรับตัวเราเองเพื่อจะเอาไปใช้จ่าย แต่ถ้าหากเราฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากสัญญาฝากเงิน ย่อมฮารอม ต้องนำเอาไปบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์เท่านั้น ดังนั้นการลงทุนในด้านอื่นๆก็ต้องเป็นการลงทุนแบบอิสลามด้วยเช่น การซื้อกองทุนอิสลามเพื่อลดหย่อนภาษี หรือกองทุนอิสลามเพื่อลงทุน หรือซื้อหุ้นฮาลาลเพื่อลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ฮาลาล ก็เป็นทางเลือกในการลงทุนในปัจจุบัน 

การเงินอิสลาม I การลงทุนอิสลาม I การออมอิสลาม I ธนาคารอิสลาม I ตะกาฟูล I ซะกาต I การวางแผนทางการเงินแบบอิสลาม I หุ้นฮาลาล I กองทุนฮาลาล

การเงินอิสลาม I การลงทุนอิสลาม I การออมอิสลาม I ธนาคารอิสลาม I ตะกาฟูล I ซะกาต I การวางแผนทางการเงินแบบอิสลาม I หุ้นฮาลาล I กองทุนฮาลาล

ชาวมุสลิม ไม่ควรลงทุน สินทรัพย์อะไรบ้าง ?

สอง : หลักการพื้นฐานทั่ว ๆ ไปของอิสลามในการทำสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ถือว่าเป็นที่อนุญาต เว้นแต่จะมีหลักฐานว่าห้าม ( กระทำสิ่งดังกล่าว )

ลืมรหัสผ่านหรือไม่? ขอความช่วยเหลือ

ข้อห้ามเรื่องธุรกิจบาป หรือธุรกิจที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ สุรา สิ่งมึนเมาธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร เลือดสัตว์ สิ่งที่น่ารังเกียจหรือนะยิส ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง เช่น คาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบบุหรี่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ เป็นต้น

ริบา(ดอกเบี้ย) ข้อห้ามการเงินการลงทุนอิสลาม

ในโพสต์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องการเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการเข้าไปเล่นหุ้นกันแล้ว หลายท่านเลยสงสัยว่าจะแยกแยะยังไงระหว่างหุ้นที่เข้าไปลงทุนได้กับไม่ได้ วันนี้เราจะนำบริษัทที่ถูกคัดเลือกโดยตลท.

ซึ่งจะพิจารณาทั้งกิจกรรมการดำเนินงานและงบการเงิน ซึ่งจะมีการทบทวนอยู่สม่ำเสมอ เช่น ทบทวนงบการเงินทุกๆ ครึ่งปี หรือ ทบทวนกิจกรรมการดำเนินงานทุกๆวัน เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นบริษัทนั้นๆยังฮาลาล อยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางงบการเงิน หรือกิจกรรมการดำเนินงานที่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์กำหนดไว้

ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล หุ้นฮาลาล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น

ริบา(ดอกเบี้ย) ข้อห้ามการเงินการลงทุนอิสลาม

Report this page